Privacy Policy

Privacy Policy Blitz Produkties
Blitz Produkties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Blitz Produkties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
*Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
*Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; *Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
*Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
*Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
*Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Blitz Produkties zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers .
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Blitz Produkties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
*Administratieve doeleinden;
*Communicatie over de opdracht, offerte en/of uitnodigingen;
*Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/ offerte.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blitz Produkties de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Straatnaam, postcode en woonplaats;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Blitz Produkties opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect,
en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde worden door Blitz Produkties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Getoonde interesse in Blitz Produkties via e-mail (offerte aanvragen en dergelijke, geinteresseerd in komen werken voor blitz produkties via ons jobsformulier op blitz.nl, en informatie-aanvragen via blitz.nl), mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blitz Produkties de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Blitz Produkties opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerde.
Verwerking van persoonsgegevens van te verlonen
artiesten
Persoonsgegevens van te verlonen artiesten worden door Blitz Produkties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de fictieve arbeidsovereenkomst/uitbetalen van gages en facturen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Gageverklaring, hostessverloning en facturen van zelfstandigen.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blitz Produkties de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Straatnaam, postcode en woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Kopie geldig ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens.

|Uw persoonsgegevens worden door Blitz Produkties opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode van maximaal 7 jaar.

Cookies
Onze site (blitz.nl) maakt gebruik van cookies.
Dit is om bij te houden wanneer en hoe vaak de site bezocht wordt. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de jaarrekening en belastingaangifte;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
Blitz Produkties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
*Alle personen (2 eigenaren, geen personeel), die namens Blitz Produkties van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
*We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen, (alleen een laptop en icloud);
*Eventueel uitgeprinte kopieën paspoort/id en overige formulieren, zoals verklaring ontvangst infobrief blitz produkties, gageverklaring, en opting-in formulier bewaren wij in een ordner in een afgesloten kast in ons kantoorpand dat beveiligd is met sloten, camera’s en alarmsystemen.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens Blitz Produkties vof
Bezoekadres: Watertorenweg 200 3063 HA ROTTERDAM info@blitz.nl
tel. 0654368772

<